Site name

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysiotherapie Terpstra

Legitimatie
Bij Fysiotherapie Terpstra dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Hygiëne
Voor het onderzoek en de behandeling dient u een eigen handdoek mee te nemen voor op de behandelbank.

Afspraken
Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze tenminste 24 uur van te voren te annuleren. In het weekend kunt u de voicemail inspreken of een mail sturen naar info@fysiotherapieterpstra.nl. Voor niet tijdig afgemelde afspraken wordt een gereduceerd behandelingstarief van €16,00 in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur kan niet ter declaratie bij uw verzekeraar worden ingediend. Fysiotherapie Terpstra helpt u zo goed als mogelijk om u te herinneren aan de afspraak, echter u bent zelf verantwoordelijk voor het noteren van de afspraak (ook als u de herinnering niet ontvangen hebt).

Vergoeding
Fysiotherapie Terpstra heeft met de meeste verzekeraars contractuele afspraken.  Alleen het met 'Just Smile' is geen contract afgesloten. Dit is een subverzekering van CZ. Alle andere CZ verzekeringen zijn wel gecontracteerd. Om zeker te weten of fysiotherapie door uw verzekering wordt vergoed, is het verstandig om uw polis goed door te lezen. Bij vragen kan ik u informeren.

Niet aanvullend verzekerd
Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, gelden de op de website vermelde tarieven.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief.

Betalingen
Betalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan is de praktijk na aanmaning gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan.
Als u in gebreke blijft na de aanmaning, heeft de praktijk het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor uw rekening. De incassokosten bedragen minimaal 15% over de eerste 2.500 euro. Over de volgende 2.500 euro zijn de minimale incassokosten 10%, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00 exclusief omzetbelasting.
De declaraties van de behandeling(en) verlopen via Vecozo, het bedrijf dat alle declaraties afhandelt en zorgt dat ze bij de betreffende zorgverzekeraar worden ingediend. Voor het deel dat eventueel niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, zult u alsnog een declaratie ontvangen.
U bent er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe u verzekerd bent.

Kwaliteit
Uw therapeut bij Fysiotherapie Terpstra is bij het KNGF aangesloten. Hij of zij is opgenomen in zowel het BIG-register als het CKR (kwaliteitsregister van het KNGF).

Veiligheid
Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, neem dan uw waardevolle spullen mee. Fysiotherapie Terpstra is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto of fiets). Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (bijvoorbeeld brandweer of politie) op te volgen.

Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Uw digitale dossier is met een wachtwoord beveiligd. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt het volgende in:
• De verwerking van uw persoonsgegevens zal in overeenstemming zijn met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacy beleid.
• De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Er wordt om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd indien wij uw persoonsgegevens willen verwerken.
• Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Er wordt om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd, indien persoonsgegevens gedeeld worden t.b.v intercollegiaal overleg of overleg met uw huisarts, de specialist of andere zorgverleners.
• Fysiotherapie Terpstra is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Wij zullen u hierop wijzen en deze respecteren.
Fysiotherapie Terpstra is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen heeft, kunt u zich richten tot uw therapeut.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Terpstra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden
• Aanmaken zorgdossier
• Declareren bij de zorgverzekeraars
• Klanttevredenheidsonderzoek (mits u toestemming heeft gegeven)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht en/of zorgvraag
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Terpstra de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Voorletters
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Burger Service Nummer (BSN)
• Nummer van identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs
• Polisnummer zorgverzekering
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Huisarts

Opslag van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Terpstra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Fysiotherapie Terpstra geeft, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Fysiotherapie Terpstra gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie en facturering.
Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan een partij waarmee geen verwerkersovereenkomst afgesloten is. In de verwerkersovereenkomst worden met de partij (verwerker) de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat een zorgverzekeraar in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval is Fysiotherapie Terpstra verplicht medewerking te verlenen. We zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Deze gegevens zullen zoveel mogelijk geanonimiseerd worden. Het delen van persoonsgegevens met derden kan soms nodig zijn. We delen deze gegevens echter alleen indien u schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

Buiten de EU
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Fysiotherapie Terpstra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Fysiotherapie Terpstra van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding van deze gegevens.
• Er wordt ten alle tijde gewerkt met een gebruikersnaam en strikt wachtwoordbeleid op alle systemen.
• Indien er aanleiding voor is worden gegevens gepseudonimiseerd en wordt er gezorgd voor de encryptie van persoonsgegevens.
• Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Er kan aan u gevraagd worden u te legitimeren, voordat er gehoor geven kan worden aan voornoemde verzoeken.
Een door u gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan ten aller tijde door u worden ingetrokken.

Niet roken
Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Reanimeren
Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimerenverklaring. De behandelend therapeut in alle gevallen verplicht te reanimeren, tenzij u een niet-reanimerenverklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen op de website www.nvve.nl.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw behandelend fysiotherapeut, kunt u dit aan hem / haar melden. Er zal dan naar een oplossing gezocht worden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Openingstijden
De openingstijden staan vermeld op de website.

Contact
De praktijk is telefonisch bereikbaar op nummer 06-12445477. Buiten de openingstijden kunt u inspreken op de voicemail of een email sturen naar info@fysiotherapieterpstra.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.